Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia”

Ngày 17/10/2022 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM QUÝ

Số: /CV-UBND

V/v thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia”


CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Quý, ngày tháng 10năm 2022


Kính gửi:

- Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã;

- Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Thực hiện công văn số 2520/UBND-VHTT, ngày 30/9/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia”;

Chủ tịch UBND yêu cầu thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của xã tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” bằng cách sử dụng ứng dụng Zalo để quét mã QR kênh OA Zalo Chuyển đổi số quốc (Phụ lục mã QR kèm theo)

Tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, kỹ năng số thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà bằng cách sử dụng ứng dụng Zalo để quét QR Code Tổ công nghệ số cộng đồng (Phụ lục mã QR kèm theo).

Tăng thời lượng tuyên truyền trên cổng thông tin và hệ thống truyền thanh của xã; các phương tiện truyền thanh khác của cơ quan hoặc gửi qua các kênh giao tiếp giữa chính quyền với người dân. (Tài liệu tuyên truyền bằng cách sử dụng ứng dụng zalo và quét mã QR Code (Phụ lục kèm theo)

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cùng tham gia khóa bồi dưỡng “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” và hướng dẫn cài đặt sử dụng kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” trên điện thoại thông minh như một kênh để cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất về chuyển đổi số.

Chủ UBND yêu cầu thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Họa


PHỤ LỤC

Quét QR Code tổ công nghệ số cộng đồng kênh OA


(Kèm theo công văn số 2520/UBND-VH&TT ngày

huyện)


30 tháng 09năm 2022 của UBND


Trên điện thoại: Dung Zalo quét QR để học tham gia kênh Zalo OA.


Tổ công nghệ số cộng đồng


Kênh Zalo OA

Chuyển đổi số quốc gia


ToCNSCD OA-CDS-v1

Trên máy tính:

Bước 1: vào google copy link dưới vào đăng nhập. https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-nang-

so/?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Bước 2: xuất hiện như hình bấm vào xem Video bài giảng, Tài liệu dạng text, Tài liệu dạng slide, Tài liệu dạng video, Tài liệu dạng info.để thực hiện học.

Bấm vào(xem) để học.

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia”

Đăng lúc: 17/10/2022 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM QUÝ

Số: /CV-UBND

V/v thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia”


CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Quý, ngày tháng 10năm 2022


Kính gửi:

- Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã;

- Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Thực hiện công văn số 2520/UBND-VHTT, ngày 30/9/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia”;

Chủ tịch UBND yêu cầu thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của xã tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” bằng cách sử dụng ứng dụng Zalo để quét mã QR kênh OA Zalo Chuyển đổi số quốc (Phụ lục mã QR kèm theo)

Tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, kỹ năng số thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà bằng cách sử dụng ứng dụng Zalo để quét QR Code Tổ công nghệ số cộng đồng (Phụ lục mã QR kèm theo).

Tăng thời lượng tuyên truyền trên cổng thông tin và hệ thống truyền thanh của xã; các phương tiện truyền thanh khác của cơ quan hoặc gửi qua các kênh giao tiếp giữa chính quyền với người dân. (Tài liệu tuyên truyền bằng cách sử dụng ứng dụng zalo và quét mã QR Code (Phụ lục kèm theo)

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cùng tham gia khóa bồi dưỡng “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” và hướng dẫn cài đặt sử dụng kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” trên điện thoại thông minh như một kênh để cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất về chuyển đổi số.

Chủ UBND yêu cầu thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Họa


PHỤ LỤC

Quét QR Code tổ công nghệ số cộng đồng kênh OA


(Kèm theo công văn số 2520/UBND-VH&TT ngày

huyện)


30 tháng 09năm 2022 của UBND


Trên điện thoại: Dung Zalo quét QR để học tham gia kênh Zalo OA.


Tổ công nghệ số cộng đồng


Kênh Zalo OA

Chuyển đổi số quốc gia


ToCNSCD OA-CDS-v1

Trên máy tính:

Bước 1: vào google copy link dưới vào đăng nhập. https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-nang-

so/?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Bước 2: xuất hiện như hình bấm vào xem Video bài giảng, Tài liệu dạng text, Tài liệu dạng slide, Tài liệu dạng video, Tài liệu dạng info.để thực hiện học.

Bấm vào(xem) để học.

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa